วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
Latest:

ฝ่ายข้าราชการประจำ

นางสาววราศิณี สุนทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โทร. 053-597-260 ต่อ 211
 
นางสาววราศิณี สุนทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โทร. 053-597-260 ต่อ 218
(- ว่าง -)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โทร. 053-597-260 ต่อ 217

นายพิชัย จาอาบาล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 053-597-260 ต่อ 406
ส.ต.ท.วุฒิภัทร เรือนมณี
เลขานุการสภา อบจ.
โทร. 053-597-260 ต่อ 209
นางณัชชา  สิทธิไพศาล
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 053-597-260 ต่อ 206
นางวลัยพร ศิริคง
ผอ.กองคลัง
โทร. 053-597-260 ต่อ 220

นายสัมฤทธิ์  ใหม่ชุ่ม
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

โทร. 053-597-260 ต่อ 101
นางสุวิมล  กันทะสี
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
โทร. 053-597-260 ต่อ 501

น.ส.เอี่ยมศิริ  สุริยะ
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
โทร. 053-597-260 ต่อ 213
 น.ส.ณปภัช   อุตตมชัย
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร. 053-597-260 ต่อ 110


นางวิชนันท์ จุลบุตร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร. 053-597-260 ต่อ 211

0

Loading