วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

3.การพัฒนาบุคลากร

3.การพัฒนาบุคลากรหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการข้าร

Loading

Read More
3.การพัฒนาบุคลากรหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายการสอน พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการข้าร

Loading

Read More
3.การพัฒนาบุคลากรหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์กำหนดการจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ประกาศคณะกรรมการข้าร

Loading

Read More
3.การพัฒนาบุคลากรหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์กำหนดการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศและการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ

ประกาศคณะกรรมการข้าร

Loading

Read More
3.การพัฒนาบุคลากรหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การกำหนดการจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หลักเกณฑ์การกำหนดแผน

Loading

Read More