หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการข้าร

 262 total views,  1 views today

Read more

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายการสอน พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการข้าร

 186 total views

Read more

หลักเกณฑ์กำหนดการจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ประกาศคณะกรรมการข้าร

 130 total views

Read more

หลักเกณฑ์กำหนดการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศและการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ

ประกาศคณะกรรมการข้าร

 146 total views

Read more

หลักเกณฑ์การกำหนดการจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หลักเกณฑ์การกำหนดแผน

 132 total views

Read more