วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เอกสารบริการของกองการเจ้าหน้าที่

ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการเอกสารบริการของกองการเจ้าหน้าที่

ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งส่วนราชการภายใน การกำหนดตำแหน่ง และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

Loading

Read More
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการเอกสารบริการของกองการเจ้าหน้าที่

ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งส่วนราชการภายใน การกำหนดตำแหน่ง และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561

Loading

Read More
บทความเผยแพร่ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการเอกสารบริการของกองการเจ้าหน้าที่

ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งส่วนราชการภายใน การกำหนดตำแหน่ง และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Loading

Read More
เอกสารบริการของกองการเจ้าหน้าที่

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งต้้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน (กรณีเปลี่ยนสายงาน)

Loading

Read More