วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
Latest:

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสุวิมล  กันทะสี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 053-597-260 ต่อ 601

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ข้าราชการ

นางสาวชลธี  กันธิยะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร. 053-597-260 

นายวรเชษฐ์ วรรณหลวง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางธนาภรณ์ ทาทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายปรีดา  ศิริใหม่
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางกันต์ฤทัย  จันแปงเงิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง

นายมงคล จุ่มจันทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางรัศมี มูลสม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวนุชเรศ รวมชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวชฎาทิพย์  โยกาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

นายสำราญ  ปาละมา
พนักงานขับรถยนต์

นายมณฑล  ศรีใจ
พนักงานขับรถยนต์

นางกรรณิการ์  บุญมี
คนงาน (ปฏิบัติงานดูแลเด็ก)

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้าราชการ

นางสาววลินทิพย์ สุเทพ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โทร. 053-597-260 ต่อ 502

นายวรพล  ถังทอง
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางกรรณิการ์  พิมพะนิตย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวธัญญลักษณ์  สิงห์ขร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายส่งเสริมกีฬา นันทนาการ

ข้าราชการ

นางพัชรา พรมนา
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
โทร. 053-597-260 ต่อ 503

นางสาวสุจิรา  คำป๊ก
นักสันทนาการปฏิบัติการ
พนักงานจ้าง

นายณัฐรัชต์ เสียงใส
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางสาวกนกวรรณ  จี้สลี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายกาน อุ่นเรือน
ครูอาสาพัฒนาการกีฬา
—————————-
นางสาววลินทิพย์ ปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวบงกช  วรรณสัก
คนงาน

นายธวัช  อุปละ
คนงาน

นางนวลละออ  ใจสุขกาศ
คนงาน

นายพิเชษ  แสงหงษ์
คนงาน