วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
Latest:

กองพัสดุและทรัพย์สิน


นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
โทร. 053-597-260 ต่อ 213

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

ข้าราชการ

นางสุพรรณี จุ่มจันทร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
โทร. 053-597-260 ต่อ 228

นางสาวอุทุมพร มะโนคำ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวโชติกา  พันธุ์เศษ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางพูนทิพย์  เกิดกล่ำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวเรณุกา จาอาบาล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวภัทร์ธีนันท์  ไชยวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวทัชชกร  จันทร์ต่าย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวภัทราวรรณ  จินะการณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางศิริรัตน์  ฮินซ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

ข้าราชการ

นางสาวสร้อยสุดา กันทาผาม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
โทร. 053-597260 ต่อ 214


นางสาวกมลธนัสร์  ศรีสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวสาวิตรี  ศรีบุญมา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวทิพย์วรี  จะนะดัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธนกฤษ  แสนเชียงเนา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง

นายปิยธนา  จิรอัครากุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ