วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

กองสาธารณสุข


นางวิชนันท์  จุลบุตร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

โทร. 053-597-260 ต่อ 603

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ข้าราชการ

นางสาวอภิสรา  คำบุญมา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

—————————–
นางสาวจันทรัตน์  ชนมงคล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววราภรณ์  โอบอ้อม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวภัทราภรณ์  บางสินธุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง

นางสาวกิ่งกาญจน์  ดวงกิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวรัตนาภรณ์  แสงกาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ข้าราชการ

นายยุทธนา มานะกิจ
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

นายอามีน  กิมเหลือง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
พนักงานจ้าง

นางสาวปพิชญา  ยะบุญธง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

ข้าราชการ

นางสาวชญานิน  หาญประโคน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย์

นางสาววนัฏธนันท์  ยาวิชัย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร  แก้วกำเนิด
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

—————————–
นางสาวกานต์  อุ่นจันทร์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวปณิตา  มะทะธง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
พนักงานจ้าง

นางสาวณัฐพัชร์  ต๊ะวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวศุภลักษณ์  สกุลสอน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวธัญพร  หนานตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข