วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
Latest:

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


นายพิชัย จาอาบาล
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เบอร์โทร. 053-597-260 ต่อ 406

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายพิเดช จันทร์ศิริ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าบริหารงานทั่วไป
โทร. 053-597-260 ต่อ 115
งานบริหารงานทั่วไป
ข้าราชการ

นางสาวอังคณา นันตา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววริยาภรณ์ สุวรรณวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ——————–
นางสาวนพัสตราภรณ์ คนโต
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
————————-
นายกฤษดา ฟูตั้ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
————————-
นางอังสุมาลี เทียนทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
————————-
นางสาวพิมญาภรณ์ ทะกาศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
————————-
นางสาวณัฐสุภา โสมศรีแพง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวโสภิต  พรมมา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอนุพันธ์  หน่อไชย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกัญณัท  แสนราชา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจำ————————-
นายสุชิน ยุวงค์
คนงาน
พนักงานจ้าง

นางสาวรุ่งทิวา  เป็งกาสิทธิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวณัฐธิดา  เนตรสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพัชรินทร์ ฟองมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศรัณย์พร  ศรีบุรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายปรีชา เขื่อนควบ
พนักงานขับรถยนต์

นายสงกรานต์ นันละ
พนักงานขับรถยนต์
————————-
นายพงษ์พิพัฒน์ พงศ์ตุ้ย
พนักงานขับรถยนต์

นายบุญหยง  บุญช่วย
พนักงานขับรถยนต์————————-
นายกิตติวัฒน์ ฟักนาค
พนักงานขับรถยนต์

นายเฉลียว  คงมี
คนงาน

นายเดชฤทธิ์ นันทขว้าง
คนงาน————————-
นายศักดิ์สิทธิ์ ส่องแสง
คนงาน————————-
นายธนภัทร คาดคำฟู
คนงาน

นางนฤมล พิงคะสัน
คนงาน

นางสาวปาลิตา ราชทองคำ
คนงาน————————-
นางหฤทัย จันทนา
คนงาน————————-
นางสาวจิราวรรณ์ คำดึง
คนงาน————————-
นายจันทร์แรม เรืองศรี
คนงาน
งานนิติการ
ข้าราชการ

นายธีรพันธ์  อินต๊ะปาน
นิติกรชำนาญการ


นางสาวชญาณิศา  วงศ์จันทร์ติ๊บ
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง——————–
นางสาวรวินทร์นิภา เสนคำ
ผู้ช่วยนิติกร
งานส่งเสริมอาชีพ
ข้าราชการ——————–
นายพรเทพ รัตนวิมล
พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ——————–
นางสาวอรฤทัย ชัยแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวรฐา  ศรีบุญเรือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
พนักงานจ้าง

นางสาวณัฐญาภรณ์  สิทธิโรจน์นุกูล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ข้าราชการ——————–
สิบเอกชีวานนท์ หน่อชาย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นายสุเมธ  วงค์สุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ อาวุโส
——————–
พันจ่าอากาศเอกสรายุทธ สุขสมโสตร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

นายพัชราวุธ  ประพัฒน์วงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

นายปริญญา ดารารัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

 
นางศิรภัชร์ฌา  เฮงหวาน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร. 053-597-260 ต่อ 114
ข้าราชการ

นางสาวลลิตา  ศิริโกมล
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
——————–
ว่าที่ รต.หญิงพิสุทธิ์พร พรหมรินทร์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
——————–
นางสาวสุภาพร อักษรเสือ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานจ้าง

นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางสาวสุนารี เนตรสัก
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว——————–
นางสาวดารา จุมปาลี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ