วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)

เริ่มเชื่อมโยงข้อมูลเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2561