องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

Loading