วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Author: ทิฆัมพร มานะรักษ์

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเสนอโครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Loading

Read More
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

Loading

Read More
รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

Loading

Read More
รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Loading

Read More