โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565

วันที่ 9 ธันวาคม 256

 1,599 total views,  1 views today

Read more

สำเนาใบสั่งจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ – เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP หรัสครุภัณฑ์ 478/79/129

 99 total

 99 total views,  3 views today

Read more

สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20 รายการ

 39 total

 39 total views

Read more

สำเนาใบสั่งซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 และช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

 41 total

 41 total views,  2 views today

Read more