วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Author: ทิฆัมพร มานะรักษ์

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗)

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาสัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับออกปฏิบัติการเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Loading

Read More