สำเนาบันทึกข้อตกลงซื้อขายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำต่างๆ ในจังหวัดลำพูน ประจำงวดวันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2564

 45 total

 45 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งน้ำต่างๆ ในจังหวัดลำพูน ประจำงวดวันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2564

 173 total

 173 total views

Read more

สำเนาใบสั่งจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 รายการ

 44 total

 44 total views

Read more

กองการเจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564

 1,156 tot

 1,156 total views

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แก้ไขการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 126 total

 126 total views

Read more