วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาบันทึกตกลงซื้อขาย และสำเนาบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขายวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการออกตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ยานพาหนะและขนส่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

สำเนาบันทึกตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการออกตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ยานพาหนะและขนส่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

สำเนาบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการออกตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ยานพาหนะและขนส่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

Loading