วันพฤหัสบดี, กันยายน 21, 2023
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Author: ทิฆัมพร มานะรักษ์

สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักช่าง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาสัญญาซื้อขายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาใบสั่งซื้อ โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาสัญญาซื้อขา เสื้อกีฬา เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการแข่งขัน กีฬาเยาวชน อบจ.ลำพูน เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดแบบบูรณาการในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาใบสั่งซื้อ เวชภัณฑ์และยา จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการแข่งขัน กีฬาเยาวชน อบจ.ลำพูน เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดแบบบูรณาการในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More