วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

การบริหารเงินงบประมาณงบแสดงฐานะทางการเงินรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ส.ถ.

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

Loading

Read More