วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน จำนวน ๕ หมู่บ้าน รวม ๑๙ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและบันทึกตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับยานพาหนะ เครื่องยนต์ ซึ่งใช้ปฏิบัติงานทั่วไปหรืองานตามโครงการอันเนื่องกับทางราชการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๗ – มิถุนายน ๒๕๖๗)

Loading

Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับเครื่องจักรกลของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ในสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, กองคลัง, กองพัสดุและทรัพย์สิน, กองการเจ้าหน้าที่ และกองสาธารณสุข เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More