องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Loading

Read More
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Loading

Read More
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Loading

Read More
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Loading

Read More