ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 3 total v

 3 total views

Read more

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 4 total v

 4 total views

Read more

ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 3 total v

 3 total views

Read more