สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องกอก ม.๔ เชื่อมบ้านไร่ ม.๘ ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

 4 total v

 4 total views,  4 views today

Read more

สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3 total v

 3 total views,  3 views today

Read more

สำเนาสัญญาซื้อขาย โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน

 9 total v

 9 total views,  2 views today

Read more

สำเนาใบสั่งจ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 9 total v

 9 total views

Read more

สำเนาใบสั่งจ้าง โครงการจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำเพื่อรองรับการย้ายจุดติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 11 total

 11 total views,  1 views today

Read more