สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ลำเหมืองหลวง บ้านเกาะทราย หมู่ที่ 5 (ตำบลทากาศ) เชื่อมบ้านดอยคำ หมู่ที่ 13 (ทต.ทากาศเหนือ) ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

 3 total v

 3 total views,  3 views today

Read more

สำเนาใบสั่งจ้าง โครงการจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขั้นกรรมาธิการ จำนวน 90 เล่ม

 3 total v

 3 total views,  3 views today

Read more

สำเนาบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เลขที่ 39/2565 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองง่า เชื่อมบ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 4 total v

 4 total views,  4 views today

Read more

สำเนาใบสั่งจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ – มิกซ์เครื่องเสียงหอประชุม รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๖/๕๐/๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 20 total

 20 total views

Read more

สำเนาบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน (Approach Slab) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำกวง (แห่งที่ ๒) (รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ)

 21 total

 21 total views,  1 views today

Read more