วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาบันทึกตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ในสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, กองคลัง, กองพัสดุและทรัพย์สิน, กองการเจ้าหน้าที่ และกองสาธารณสุข เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และภาคกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาบันทึกตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้กับยานพาหนะ เครื่องยนต์ ซึ่งใช้ปฏิบัติงานทั่วไปหรืองานตามโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับทางราชการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย ประจำไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง สำหรับจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน กค – ๔๔๓๗ ลำพูน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาสัญญาซื้อขายชั้นวางยาแบบล้อเลื่อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเลา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน ๒ ชุด

Loading

Read More