สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 12 total

 12 total views

Read more

สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 11 total

 11 total views

Read more

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 7 total v

 7 total views

Read more

สำเนาบันทึกตกลงซื้อขาย และสำเนาบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขายวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการสนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องจักรกล ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำของจังหวัดลำพูน ระยะที่ ๓ ตั้งแต่สะพานบ้านยู้ – สะพานท่าจักร

 6 total v

 6 total views

Read more