องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาบันทึกตกลงซื้อขายจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับยานพาหนะ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาสัญญาจ้างดำเนินโครงการประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ จังหวัดระยองและจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาบันทึกตกลงซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรและถนนลูกรังสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Read More
สัญญาจ้าง / ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

สำเนาสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) โครงการก่อสร้างต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Loading

Read More