สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ สำหรับซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน บพ – ๙๖๖๑ ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 1 total v

 1 total views,  1 views today

Read more

สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 1 total v

 1 total views,  1 views today

Read more

สำเนาใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิะีเฉพาะเจาะจง

 2 total v

 2 total views,  2 views today

Read more

สำเนาใบสั่งซื้อโครงการซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้รื้อถอนฝาปิดรางระบายน้ำสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12 total

 12 total views,  1 views today

Read more