สำเนาบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างงานป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของดินบริเวณคอสะพานข้ามลำน้ำลี้ บ.แม่ป้อกเหนือ ม.๕ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

 3 total v

 3 total views,  3 views today

Read more

สำเนาใบสั่งจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๑๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 21 total

 21 total views

Read more

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 20 total

 20 total views

Read more

สำเนาใบสั่งจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน – เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐/๕๘/๐๒๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17 total

 17 total views

Read more