วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารเงินงบประมาณงบแสดงฐานะทางการเงินรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ส.ถ.

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

Loading

Read More
การบริหารเงินงบประมาณงบแสดงฐานะทางการเงินรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ส.ถ.

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

Loading

Read More
การบริหารเงินงบประมาณรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

Loading

Read More
การบริหารเงินงบประมาณรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

Loading

Read More