วันอังคาร, พฤษภาคม 28, 2024
Latest:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.ลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล บุคลากร อบจ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566
เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

อบจ.ลำพูน จัดโครงการ

Loading

Read More
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565

วันที่ 9 ธันวาคม 256

Loading

Read More
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี 2564

กองการเจ้าหน้าที่อบจ

Loading

Read More