ประกาศ ผู้ชนะการประมูลให้เช่าอาคารจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และ อาคารร้านกาแฟ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Read more

ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ปฏิบัติงานให้กับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (Part Time)

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และอาคารร้านกาแฟสถาบันผ้ามือหริภุญชัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เอกสารประมูลให้เช่าอ

Read more