ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Read more

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เเบบฟอร์มเอกสารประกอ

 1,836 total views,  8 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

 5,112 tot

 5,112 total views,  15 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 739 total

 739 total views,  20 views today

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
– ตำแหน่งแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน
– ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Part Time)
กำหนดรับสมัคร ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๔ – ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๘๔๑๗๑

 2,369 tot

 2,369 total views,  1 views today

Read more